Selecteer een pagina

In Nederland kennen we sinds 1 januari 2014 de Warmtewet. Ook in andere landen wordt op dit moment gewerkt aan wetgeving omtrent warmtemeting. De drijvende kracht hierachter is de European Energy Directive. Volgens de Europese Commissie kan door verbruiksmeting en regelmatig inzage in het eigen verbruik tot 30 % aan energie bespaard worden. De Europese lidstaten zijn verplicht om de relevante voorschriften uiterlijk per 5 juni 2014 op te nemen in hun nationale wetgeving. Indien een land zijn wettelijke verplichting niet nakomt, kan de Europese Commissie een inbreukprocedure starten.

Zweden

Op 9 mei 2014 heeft Zweden als een van de eerste grote EU-lidstaten de EED geïmplementeerd. Hiermee is de verplichting tot verbruiksafhankelijke afrekening, ook in collectief gestookte gebouwen, in Zweden een feit. De EED heeft bindende maatregelen ingevoerd voor het efficiënt gebruik van energie, met name in de bouwsector. Zij schrijft tevens voor dat consumenten regelmatig moeten worden geïnformeerd over hun individuele energieverbruik.
Tegen deze achtergrond stemde het Zweedse parlement op 29 april 2014 in met de verbruiksafhankelijke afrekening van warmte- en warmwaterkosten. Tot nu toe werden de stookkosten in Zweden op niet-consumptieafhankelijke wijze in rekening gebracht. Zowel het warmte- als het warmwaterverbruik moet nu met individuele meters worden geregistreerd, waarna een verbruiksafhankelijke afrekening kan worden opgesteld voor de bewoners. Dit leidt tot transparantie in het verbruiksgedrag en stelt de bewoners in staat om dit gedrag aan te passen en energie te besparen.

Duitsland

In Duitsland is het sinds 1981 al verplicht om warmtekosten verbruiksafhankelijk af te rekenen. De komst van de EED biedt hier de mogelijkheid de transparantie van energieverbruik en energiebesparing te vergroten. De nadruk ligt hier met name op inzage in het verbruik gedurende het hele jaar. Door maandelijkse informatieverstrekking over het individuele energieverbruik, worden bewoners zich meer bewust van hun verbruiksgedrag. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun gedrag aan te passen en de energieafrekening positief te beïnvloeden.
Op basis van de initiële studies in Duitsland ligt het besparingspotentieel nog eens 10 tot 15 % hoger. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek (door marktonderzoeksbureau Forsa) blijkt dat ongeveer twee derde van de consumenten in Duitsland graag een paar keer per jaar informatie ontvangt over hun warmteverbruik. Meer dan de helft van hen wil zelfs maandelijks geïnformeerd worden of vaker. Met het verschaffen van maandelijkse actuele verbruiksdata kan op grond van de Europese richtlijn in Duitsland aan de wensen van de bewoners worden voldaan.