Selecteer een pagina

Branche

De Nederlandse dienstverleningsbedrijven die actief zijn op het gebied van verbruiksafhankelijke afrekening in collectief gestookte complexen, hebben zich verenigd in de NL.V.V.E. Nederland telt bijna 900.000 huishoudens die gebruik maken van een collectief verwarmingssysteem. In ruim de helft van deze huishoudens wordt warmte opgewekt middels blokverwarming, waarbij een centraal verwarmingssysteem lokaal één of enkele complexen voorziet van warmte en/of warm water.

Met de toename van de hoogbouw vanaf de jaren ’50, steeg het gebruik van blokverwarming. Dit heeft meerdere redenen. Technisch gezien is het bij hoogbouw niet altijd mogelijk om ieder appartement te voorzien van een individuele C.V. installatie. Daarnaast wordt er veelal bewust gekozen voor blokverwarming in plaats van individuele verwarming; blokverwarming bespaart namelijk ruimte in de woningen én het zorgt voor lagere lasten ten opzichte van een individuele C.V. installatie. De kosten van de installatie, het onderhoud daarvan en de brandstof worden namelijk verdeeld onder de verbruikers.

Energiekosten

Warmte is duur en het lijkt erop dat hier voorlopig geen verandering in komt. De schaarste van grondstoffen neemt toe en dit heeft een directe invloed heeft op de energieprijzen. In de afgelopen 20 jaar zijn deze prijzen ruim verdubbeld.

Het is daarom belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met energie. Juist bij collectieve installaties is het van belang dat de eindgebruikers worden afgerekend op verbruik. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat warmte- en warmwatermeting voor een bewuster verbruiksgedrag zorgt. De eindgebruiker wordt immers geconfronteerd met het eigen stookgedrag door een verbruiksafhankelijke afrekening. Zonder meting is dat niet mogelijk. De gemiddelde besparing door meting betreft maar liefst 23% ten opzichte van een ongemeten situatie. Naast besparing van kosten wordt hiermee het milieu ontzien; er wordt immers minder brandstof gebruikt.

Duurzame energieoplossingen

De uitstoot van gassen en CO2 is te groot en heeft invloed op het klimaat. Vooral het gebruik van fossiele brandstoffen in de ontwikkelde landen is hier debet aan. Woningcorporaties, beheerders van vastgoed en projectontwikkelaars kiezen daarom steeds meer voor duurzame oplossingen. De warmtepomp en WKO-installaties zijn bekende voorbeelden, maar de markt ontwikkelt zich in snel tempo. Alternatieve energiebronnen als zonneboilers en houtpelletverbranding worden steeds vaker ingezet om het milieu te besparen.

Warmtewet en EED

Sinds enkele jaren krijgt het onderwerp van collectieve warmtevoorziening in zowel de landelijke- als de Europese politiek veel aandacht. De Europese Unie heeft middels de EU-richtlijnen voor energie-efficiëntie bindende maatregelen ingevoerd waaraan de lidstaten moeten voldoen. Deze richtlijnen hebben een duidelijk doel: in 2020 wordt 20% van de energie bespaart. Eén van de manieren om deze doelstelling te behalen, is het duurzaam omgaan met energie in collectief gestookte complexen. De Warmtewet geeft voor Nederland invulling aan deze richtlijnen. Een van de methodes om dit te bereiken is het verplichten van warmtemeters of warmtekostenverdelers.

NL.V.V.E. en haar omgeving

We opereren in een dynamische omgeving. Naast de eerdergenoemde technologische en wettelijke ontwikkelingen, hebben we vooral met onze afnemers te maken. Dit zijn voornamelijk woningcorporaties en beheerders van VvE’s, die te maken hebben met een diversiteit van complexen met blokverwarming. In nauw overleg met onze afnemers en diverse brancheverenigingen, is de NL.V.V.E de gesprekspartner voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor submetering in gebouwen met een collectieve energievoorziening.