Selecteer een pagina

Bescherming van uw gegevens

De NLVVE neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit document is ons privacy beleid vastgelegd waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De NLVVE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan u -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.Als NLVVE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
   Contactgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u(w beheerder) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u(w beheerder) een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die wordt afgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Wij, als NLVVE, geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De NLVVE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen.

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van ista Nederland die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Gebruik website NLVVE

Wij verzamelen de volgende informatie van elke download.

 • de naam van het bestand dat is gedownload
 • de datum en tijd van de download
 • de grootte van de data-overdracht
 • of het downloaden succesvol is verlopen
 • IP-adres
 • in sommige gevallen, het besturingssysteem van uw computer en welke browser u gebruikt
 • het internetadres dat u heeft gebruikt.

Wij kunnen geen individueel identificeerbare gebruikersprofielen maken. We verzamelen de bovenstaande informatie alleen voor statistische doeleinden.

Belangrijk
Deze Privacyverklaring geldt uitsluitend voor de website van de NLVVE. De website van de NLVVE bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ista niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. We raden alle gebruikers van de NLVVE website aan zich te informeren over het privacy beleid van deze gelinkte websites.


Cookies
De NLVVE gebruikt zogenaamde cookies op de ista website om meervoudig gebruik door dezelfde bezoeker te kunnen herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze dienen om de website van de NLVVE te optimaliseren. De cookies zijn meestal zogenaamde “sessiecookies”, die na uw bezoek aan onze website worden verwijderd.

In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om de website van de NLVVE te optimaliseren en om het voor u gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de website van de NLVVE.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; de NLVVE wijst er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de NLVVE-website kunt gebruiken.