Selecteer een pagina

In april 2023 is de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie van de regeling hebben alle betrokken partijen aangegeven voor grote uitdagingen te staan bij de verwerking van de TTB, zowel op het gebied van ICT, personeel en tijd. In een deel van de gevallen kon de TTB verwerkt worden op de manier zoals deze in april 2023 is gecommuniceerd. Een deel van de gevallen zou om grote, en deels manuele, inspanning vragen, ook door de verrekenbedrijven. Daarom is vanaf 30 september een aanvulling op de regeling van kracht. Met deze aanvulling vraagt de uitvoering van de TTB nog steeds om handmatige inspanning, maar in mindere mate dan eerder het geval zou zijn. Hiermee is de verdeling van de TTB, via de energieafrekening, door de verrekenbedrijven uitvoerbaar.

1. Verdeling van de TTB op basis van verbruik

Onveranderd is het uitgangspunt dat de TTB verdeeld moet worden op basis van verbruik. Deze verdeelwijze moet altijd gehanteerd worden wanneer:

  • De afrekening het kalenderjaar 2023 betreft én
  • In het complex geen bedrijfsonroerendgoed (BOG) of maatschappelijk onroerend goed (MOG) aanwezig is.

In deze situatie wordt het totale TTB bedrag in mindering gebracht op de totaal te verdelen energiekosten. De resterende kosten worden zoals gebruikelijk verdeeld door het verrekenbedrijf.
Op zowel de kostenverdeling voor de subsidieaanvrager als op de afrekening van de bewoners moet zichtbaar zijn welk TTB bedrag in mindering is gebracht op de totale energiekosten.

Wanneer mag van deze verdeelwijze worden afgeweken?
Van deze verdeelwijze kan alleen worden afgeweken bij:

  • Een functiemix in uw complex(en).
    Wanneer naast woningen, ook BOG / MOG deel uitmaken van uw complex(en) dan kan de TTB niet op bovenstaande wijze worden verdeeld, omdat BOG / MOG zijn uitgesloten van de TTB regeling.
  • Gebroken boekjaren. U splitst de TTB, afhankelijk van het aantal maanden dat de TTB betrekking heeft op de betreffende afrekenperiode. Voorbeeld: bij een afrekenperiode van 1-7-2022 tot 30-6-2023, rekent u met 6/12 van de TTB.

In beide situaties verdeelt u de TTB:

2. Op basis van m2

Wanneer het aantal vierkante meters per wooneenheid niet bekend is, dan wel niet zonder flinke inspanning te achterhalen is, dan verdeelt u de TTB als een gelijk bedrag per woning.

3. Forfaitair (gelijk bedrag per wooneenheid)

Deze verdeelwijze mag alleen aangehouden worden als o.b.v. verbruik en m2 niet mogelijk is.

Gebroken boekjaar
Is er sprake van een gebroken boekjaar en kiest u niet voor de bovengenoemde andere verdeelsleutels? Dan mag u de tegemoetkoming verdelen over 2 afrekenperiodes via het verbruik. Bijvoorbeeld: wanneer het stookjaar loopt van 1-7- 2022 tot 30-6-2023, dan verrekent u 6/12 van de TTB via de eindafrekening van de energiekosten in 2023 en 6/12 van de TTB bij de eindafrekening van de energiekosten in 2024.

Huur- koopwoningen in één complex
Bestaat een complex uit zowel huur- als koopwoningen, dan is de verdeelwijze van de koopwoningen (VvE) leidend voor het gehele complex.

Heeft u vragen over de toekenning van de TTB-subsidie aan uw bewoners? Het verdeelbedrijf waar u mee samenwerkt helpt u graag verder.

Samenwerking met de overheid
Branchevereniging NLVVE is content met de wijze waarop zij met de overheid en diverse stakeholder heeft kunnen samenwerken om de TTB regeling uiteindelijk goed uitvoerbaar te maken voor haar klanten.

Hier vindt u de aanvulling op de regeling:  Hoe vraag ik tegemoetkoming aan voor de energiekosten bij een blokaansluiting? | Rijksoverheid.nl