Selecteer een pagina

Er is sinds de explosieve prijsstijging van energie veel te doen over de afrekening warmtekosten in gebouwen met blokverwarming.

Om de prijsstijging enigszins te beperken heeft de overheid meerdere subsidieregelingen in het leven geroepen, zoals het energieplafond en de TTB regeling. Dit zal in veel gevallen de hoogte van de afrekening over kalenderjaar 2023 enigszins reduceren. Zeker als de TTB regeling wordt uitgevoerd zoals bedoeld; het verlagen van de totale energiekosten alvorens het restant over de aangesloten bewoners te verdelen.

Warmteverbruiksmeting

In gebouwen met blokverwarming wordt de individuele warmte veelal gemeten met radiatormeters of met een warmtemeter. Op basis van deze meting wordt het aandeel van iedere bewoner bepaald  in de totale kosten, die door de gebouweigenaar zijn opgegeven. Vervolgens maakt het kostenverdeelbedrijf de afrekening voor iedere eindgebruiker, volgens de NEN 7440: “Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering”. Tot zover lijkt het business as usual voor de kostenverdeelbedrijven.

Wij merken als branche dat steeds vaker de bewoner een verklaring wenst dan wel eist vanwege de hoogte van de afrekening. De naam van het kostenverdeelbedrijf staat op de afrekening, maar deze organisatie is niet de warmteleverancier. Ook wordt er vaak aangenomen dat de oorzaak van de hoge afrekening bij de meters zou liggen. Alhoewel apparatuur altijd kapot kan gaan, blijkt in de praktijk dat de meters vrijwel altijd goed functioneren. Dat kan ook niet anders aangezien deze aan de wet- en regelgeving moeten voldoen die binnen onze branche gelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de NEN-EN 834: “Warmtekostenverdelers voor bepaling van het verbruik van verwarmingsradiatoren – Toestellen met elektrische energievoorziening”.

Wij helpen de bewoners uiteraard graag waar mogelijk, maar kunnen hierin slechts een deel ondervangen. Dit verdient verdere uitleg.

Goede samenwerking tussen gebouweigenaar en kostenverdeelbedrijf van belang

In gebouwen met een collectieve energie-installatie spelen meerdere factoren een rol die van invloed zijn op de hoogte van de totale kosten en dus op de individuele afrekening van de bewoners. Factoren, die buiten de invloedsfeer liggen van de kostenverdeelbedrijven, maar wél van invloed zijn op de hoogte van de kosten en de kostenverdeelsystematiek. Denk bijvoorbeeld aan de inregeling en het onderhoud van de collectieve installatie, waarbij uw onderhoudspartij een grote rol speelt.
Denk ook aan de isolatiegraad van het gebouw, de verhouding tussen vaste- en variabele energiekosten, hoe om te gaan met extreme verschillen tussen vergelijkbare woningen en de vervanging van radiatoren. Samenspraak tussen de gebouweigenaar en het kostenverdeelbedrijf over deze zaken is daarom van groot belang.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR WAT

Blokverwarming en de afrekening warmtekosten

Naast bovengenoemde punten zien wij de situatie ontstaan dat bewoners de radiatoren vaker dichthouden en dat is uiteraard zeer te begrijpen gezien de hoge energieprijzen. Er worden hierdoor dus minder warmte-eenheden geteld in het gebouw. Doordat de energieprijzen extreem gestegen zijn en de warmte-installatie gewoon warmte blijft rondpompen in -bijvoorbeeld- een 1-pijpssysteem, leidt dit uiteindelijk toch tot hoge totaalkosten voor het gebouw.
Het feit dat iemand persoonlijk minder eenheden heeft verbruikt kan deze effecten niet compenseren. Het resultaat voor de afrekening is, dat men inderdaad minder heeft gestookt, maar door het blijven rondpompen van warmte, door een veelal overgedimensioneerde ketel, in combinatie met de enorm gestegen eenheidsprijs, toch veel meer moet betalen.

De kostenverdeelbedrijven leveren geen energie en creëren geen energiekosten. Toch ligt bij de kostenverdeelbedrijven de taak om uit te leggen hoe de (hoge) afrekening tot stand is gekomen. U snapt dat wij dat dikwijls niet uitgelegd krijgen, behalve de berekeningen die hebben geleid tot de afrekening. Voor het antwoord op deze vragen kunnen wij niet anders dan de bewoner doorverwijzen naar de verhuurder van het gebouw of het bestuur van de VvE.

Technische aanpassingen die helpen energie te besparen

Op technisch gebied is veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan:
– Toepassen van een weersafhankelijke regeling
– Het toepassen van een algehele nachtverlaging voor een gebouw
– Het verlagen van de stooklijn
– Het waterzijdig inregelen van de installatie
– Het toepassen van regelbare ventielen
– Het isoleren van het inpandige leidingstelsel en appendages
– Het aanpassen van een 1-pijpssysteem naar een 2-pijpssysteem
– Het (beter) isoleren van de gebouwschil
– Het aanbrengen van radiatorfolie achter de radiatoren
– Het aanbrengen van tochtstrippen (naden en kieren)
– Goed ventileren

Deze aanpassingen liggen echter buiten de expertise van de kostenverdeelbedrijven. Uw onderhoudspartij kan hierin een heel belangrijke rol spelen. Ook belangrijk is om het kostenverdeelbedrijf hierover te informeren, om te bespreken of er aanpassingen moeten plaatsvinden in de warmtemeting of in de kostenverdeling.

De kostenverdeelbedrijven zijn wél uw sparringpartner als het gaat om de voorlichting richting uw bewoners en het team binnen uw organisatie dat zich met stookkosten bezighoudt. Want op het gebied van communicatie valt er nog een wereld te winnen. Immers, voorkomen is beter dan genezen.