Selecteer een pagina

Europese Wetten en besluiten voor reductie CO2 (1993 – 2006)

Hier vindt u hyperlinks naar een selectie van belangrijke Europese richtlijnen waarmee de Europese Unie streeft naar een vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in gebouwen.

Richtlijn 93/76/EEG van de Raad van 13 september 1993 tot beperking van kooldioxide door verbetering van de energie-efficiëntie (SAVE)
PB L 237 van 22.9.1993, blz.. 28-30

Hyperlink:
Http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0076:EN:HTML

Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad (de EER relevante tekst) Publicatieblad L 114 van 27/04/2006 blz. 0064-0085

Hyperlink:
Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:EN:HTML

Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen
Publicatieblad L 001 van 04/01/2003 blz. 0065-0071

Hyperlink:
Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0091:EN:HTML

Het vrije verkeer van goederen en diensten en daarmee de realisatie van de zogenaamde interne markt is een van de belangrijkste doelstellingen van de EU. Meetinstrumenten voor de registratie en facturatie van energie, water en andere diensten zijn tot nu onderworpen aan de nationale regelgeving. Om dit te veranderen heeft de Europese Commissie een Richtlijn voorgesteld 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (de EER relevante tekst) Publicatieblad L 135 van 30/04/2004 blz. 0001-0080

Hyperlink:
Http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0022:EN:HTML

Deze richtlijn is gericht op de harmonisatie van de wettelijke nationale voorschriften met betrekking tot meetinstrumenten. (Bijvoorbeeld water-, gas-en elektriciteitsmeters, benzinepompen, taximeters, uitlaatgassen meter). De wetgeving is van de nieuwe type aanpak. Het specificeert essentiële eisen, maar laat de technische specificaties en normen voor fabrikanten. Ook kan de fabrikant kiezen voor conformiteitsbeoordelingsprocedures.