Selecteer een pagina

Dit wetsvoorstel wijzigt de Warmtewet. Met dit wetsvoorstel worden de knelpunten opgelost, zoals die onder meer uit de evaluatie van de wet naar voren zijn gekomen. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd om de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei van de markt voor collectieve warmtelevering te versterken.

Het wetsvoorstel Herziening Warmtewet, kunt u teruglezen in de Consultatietekst Memorie van Toelichting.